fbpx
Dagen
Uren
Minuten

Algemene voorwaarden

1 Algemeen 

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Release Laser Clinic” verstaan: Release Laser Clinic gevestigd te Den Haag, aan de Laan van Meerdervoort 7c, 2517AB Den Haag en de aan Release Laser Clinic verbonden nevenvestigingen en behandelaars.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Release Laser Clinic opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door Release Laser Clinic te hanteren laserapparaat en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Release Laser Clinic.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Release Laser Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tussen Release Laser Clinic en de cliënt omvat de opdracht van de cliënt aan de Release Laser Clinic tot behandeling.

2.2 Release Laser Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijke wens van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.3.  Opzegging of opschorting van de overeenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Release Laser Clinic of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens mede cliënten of hun bezoek.

3 Toestemming 

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe, aan Release Laser Clinic door het invullen en ondertekenen van het informed consentformulier van Release Laser Clinic.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 Release Laser Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.4 in het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt, zal Release Laser Clinic geen behandeling verrichten.

4 Informatie 

De cliënt dient Release Laser Clinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering 

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Cliënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien Release Laser Clinic de cliënt op rekening behandelt, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 7 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Release Laser Clinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de langst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Release Laser Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Release Laser Clinic is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Release Laser Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Release Laser Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Release Laser Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Termijnbetalingen voor pakketten

7.1 De Termijnbetalingsovereenkomst begint met het betalen van de eerste betalingstermijn en blijft van kracht totdat alle termijnen volledig zijn voldaan.

7.2 Bij niet-tijdige betaling behoudt Release Laser Clinic zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, inclusief het opschorten van verdere behandelingen.

7.3 Veranderingen in betalingsvoorwaarden kunnen worden besproken met de administratie van Release Laser Clinic. Beide partijen streven naar wederzijdse overeenstemming voordat eventuele wijzigingen van kracht worden.

7.4 Na de start van de termijnbetalingen wordt geen geld teruggegeven, maar Release Laser Clinic kan naar eigen goeddunken besluiten een voucher aan te bieden voor toekomstige behandelingen.

8 Annulering 

8.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak, dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Release Laser Clinic af te zeggen.

8.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Release Laser Clinic het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

8.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Release Laser Clinic is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Release Laser Clinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

9 Aansprakelijkheid 

9.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Release Laser Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Release Laser Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Release Laser Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Release Laser Clinic.

9.2 Release Laser Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

9.3 Release Laser Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

9.4 Release Laser Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

10 Klachten 

In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Release Laserclinic, meldt de cliënt dit per e-mail zo snel mogelijk aan support@releaselaserclinic.nl, binnen 48 uur. Release Laser Clinic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

11 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12 LIFETIME-garantie

Met de LIFETIME-garantie van Release Laser Clinic krijgt u een levenslang 50% korting op onze normale dag prijs voor één behandeling. Dit aanbod is ook bedoeld voor klanten die jarenlang onderhoudsbehandeling nodig hebben.

De garantie kan op elk moment worden gekocht. 

Het is geldig bij aankoop van een pakket van 8 behandelingen voor definitief ontharen + huidige prijs voor de garantie zelf. Bestaande klanten die vóór de invoering van de garantie een pakket hebben gekocht, hebben de mogelijkheid om de garantie tegen de huidige prijs (zonder korting) te kopen. 

De korting van 50% is van toepassing op de dagelijks bijgewerkte normale prijs (geen pakketprijzen) en alleen op de gebieden in het gekochte pakket.

Voor later toegevoegde gebieden is de LIFETIME-garantie niet van toepassing. Dit moet apart worden gekocht.

Om 50% korting te ontvangen, moeten de behandelingen worden uitgevoerd volgens de instructies van de laserspecialisten. De klant moet zich houden aan het behandelplan zodat een optimaal resultaat kan worden bereikt. Als dit niet gebeurd, vervalt de garantie.

De prijzen voor de garantie, de prijzen voor de behandelingen en de aangeboden kortingen kunnen op elk moment wijzigen en worden aangepast aan de marktomstandigheden.

13 Toepasselijk recht

Op de tussen Release Laser Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14 Wijziging

14.1 Release Laser Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

14.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch via de website (www.releaselaserclinic.nl) ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.